ข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล (13 หลัก)
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี (ววดดปปปป)
หมายเหตุ การบันทึกวันที่ให้ใส่รูปแบบ ววดดปปปป ตัวอย่าง 31012562

ข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

รายละเอียด รายการที่แจ้งตาม แบบ บภ.07/08
เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
วันที่ยื่นแบบ บภ.07/08
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี วันที่ยื่นแบบ บภ.07/08 วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี