คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบการยื่นแบบ

 ให้ท่านนำหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ภ.อ.01) ในการยื่นแบบแสดงรายการต่างๆ กับกรมสรรพากรเป็นหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบการยื่นแบบ แต่หากท่านไม่เคยลงทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ภ.อ.01) ขอให้ท่านลงทะเบียนฯ เพื่อนำหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบการยื่นแบบ

คู่มือการใช้งานระบบ(Download)